Що таке оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Розділ «Оцінка впливу на довкілля» (далі – ОВД) розробляється на стадії обґрунтувань інвестицій у будівництво та ґрунтується на матеріалах інженерно-екологічних вишукувань.

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВД) представляє собою процедуру, що дозволяє систематично оцінити наслідки як прямого, так і непрямого впливу планованої господарської діяльності на стан природного оточення. Метою цього є ухвалення обґрунтованого рішення щодо припустимості чи неприпустимості реалізації вказаної діяльності.

Розділ, присвячений "Оцінці впливу на навколишнє середовище" (ОВНС), сприяє прийняттю управлінських рішень, орієнтованих на збереження екології, щодо проведення запланованої господарської та іншої діяльності. Це досягається шляхом визначення можливих негативних впливів на навколишнє середовище та їх соціально-екологічних наслідків, врахування громадської думки та розробки заходів з метою зменшення та уникнення негативних впливів.

Вартість та термін розробки розділу «Оцінка впливу на довкілля» (ОВД)

Етапи проведення ОВД

 1. Збір інформації та аналіз початкових даних. На цьому етапі здійснюється збір інформації про планований проект та довкілля, яке може бути змінене у зв'язку з його реалізацією. Зокрема, проводяться вимірювання параметрів повітря, ґрунтів, води, вивчаються питання екологічного стану природних територій та соціально-економічних умов життя людей.

 2. Визначення можливих впливів. На цьому етапі проводиться визначення можливих наслідків реалізації проекту для довкілля та людей, які з ним перебувають у взаємодії.

 3. Оцінка впливів на довкілля. На цьому етапі проводиться оцінка впливів, що можуть виникнути в результаті реалізації проекту. Оцінка впливів може бути як кількісною, так і якісною, залежно від можливостей інструментів та обсягу дослідження.

 4. Розроблення плану заходів з управління впливами на довкілля. Після визначення можливих впливів та оцінки їх наслідків, розробляється план заходів з управління впливами на довкілля. Це може бути як запобіжний, так і відновлювальний захід.

 5. Огляд та публічне обговорення. На цьому етапі проводиться огляд результатів ОВД та публічне обговорення їх з участю представників органів влади, населення та зацікавлених сторін.

 6. Прийняття рішення. За результатами ОВД приймається рішення.

Проведення громадських обговорень в рамках ОВД

Особливості розробки звіту з ОВД

 1. Форма та зміст звіту: звіт повинен містити загальну характеристику проекту, опис впливу проекту на довкілля, визначення можливих наслідків впливу та запропоновані заходи з мінімізації впливу.

 2. Чіткість та доступність інформації: звіт повинен бути написаний зрозумілою мовою та містити всю необхідну інформацію, доступну для розуміння широкої аудиторії.

 3. Наявність відповідних досліджень та аналізів: звіт повинен містити результати відповідних досліджень та аналізів, що підтверджують достовірність інформації, наведеної в звіті.

 4. Залучення громадськості: у процесі розробки звіту слід залучати громадськість та зацікавлені сторони, щоб забезпечити широку участь громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з впливом проекту на довкілля.

 5. Дотримання вимог законодавства: звіт повинен відповідати вимогам законодавства та стандартів, що регулюють проведення оцінки впливу на довкілля.

Розробка звіту ОВД від компанії Nаvkolo: ціна, термін 

Компанія "Навколо" надає професійні послуги з розробки проекту ОВД. Наші експерти надають підтримку протягом усього процесу узгодження проекту ОВД до отримання позитивного висновку